Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Autonom Servis s.r.o.
IČ: 09668900, DIČ: CZ09668900,
se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 339540.

(dále jen „VOP“)

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese www.autonomservis.cz.

 

 1. DEFINICE
  1. Autonom Servis znamená společnost Autonom Servis s.r.o., IČO: 09668900, DIČ: CZ 09668900, se sídlem se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 339540 (dále jen „Autonom Servis“), která je prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.autonomservis.cz.
  2. Kupující/Objednatel znamená pouze Podnikatel, který vystupuje v pozici Kupujícího, resp. Objednatele Zboží či Služeb, je řádně zaregistrován na webových stránkách Autonom Servis www.autonomservis.cz, a jehož registrace byla Autonom Servis schválena.
  3. Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  4. Obchodní podmínky anebo VOP znamená tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Autonom Servis.
  5. Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely Obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.
  6. Smluvní strany znamená společně Autonom Servis a Kupující/Objednatel.
  7. Zboží znamená pro účely těchto VOP produkty, výrobky a jiné zboží nabízené na webových stránkách Autonom Servis www.autonomservis.cz.
  8. Služby znamená pro účely těchto VOP služby nabízení na webových stránkách Autonom Servis www.autonomservis.cz.
 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Těmito VOP se upravují vztahy vzniklé v souvislosti s prodejem Zboží společností Autonom Servis jakožto prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.autonomservis.cz a jejími obchodními partnery – Kupujícími/Objednateli a dále vztahy vzniklé v souvislosti s poskytováním Služeb společností Autonom Servis jakožto poskytovatelem a provozovatelem internetového obchodu www.autonomservis.cz a jejími obchodními partnery – Objednateli. Tyto VOP jsou závazné pro veškeré obchodní vztahy mezi Autonom Servis a Kupující/Objednatelem vzniklé na základě Objednávek Kupující /Objednatele potvrzených Autonom Servisem. V případě rozporu mezi zněním VOP a zněním smlouvy mají přednost ustanovení smlouvy. VOP tvoří přílohu každé smlouvy a jsou její nedílnou součástí, ať už jsou ke smlouvě přiloženy či nikoliv. Tyto VOP se považují za obchodní podmínky ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).
  2. Tyto Obchodní podmínky jsou určeny primárně pro koupi Zboží prostřednictvím internetového obchodu Autonom Servis a objednávku Služeb. Přiměřeně se použijí i na koupi Zboží/Objednávku služeb prostřednictvím zákaznické linky či emailem.
  3. Autonom Servis si vyhrazuje právo měnit či doplňovat Obchodní podmínky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
  4. Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu Autonom Servis, čímž je Kupujícím/Objednateli umožněno seznámení se s nimi a jejich archivace.
  5. Kupující/Objednatel odesláním Objednávky potvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s tím, že se veškeré vztahy mezi ním a Autonom Servis budou řídit těmito VOP, tedy že s nimi vyslovuje svůj souhlas.
 3. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI Autonom Servis
  • Telefonní kontakt: 228 227 072
  • Provozní doba: pondělí – pátek od 9:00 do 18:00
  • E-mail: info@autonomservis.cz
  • Kontaktní adresa: Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2
 4. UŽIVATELSKÝ ÚČET, OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ, OBJEDNÁVKA SLUŽEB A UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Kupující/Objednatel je oprávněn objednávat Zboží a Služby nabízené Autonom Servis prostřednictvím internetového obchodu Autonom Servis www.autonomservis.cz, a to na základě řádně dokončené registrace Kupujícího/Objednatele či přidělení uživatelské účtu a přihlášení do svého uživatelského účtu. Přístup k uživatelskému účtu Kupujícího je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
  2. Kupující/Objednatel je povinen při registraci uvést pravdivě a správně veškeré požadované údaje, zejména je povinen uvést pravdivé a správné identifikační údaje Kupujícího/Objednatele – (i) obchodní firmu Kupujícího/Objednatele/ jméno a příjmení fyzické podnikající osoby, není-li zapsána v obchodním rejstříku, (ii) IČO, (iii) DIČ, (iv) sídlo Kupujícího. Autonom Servis neodpovídá za jakoukoliv vzniklou škodu, jestliže Kupující /Objednatel uvede při své registraci nesprávné a/nebo nepřesné údaje. Údaje uvedené Kupujícím/Objednatelem při registraci a v uživatelském účtu jsou považovány za správné.
  3. Kupující/Objednatel je povinen uchovávat v tajnosti přístupové údaje k uživatelskému účtu a chránit je před zneužitím ze strany třetích osob. V případě porušení této povinnosti odpovídá Kupující/Objednatel za veškerou újmu, která bude společnosti Autonom Servis nebo třetí stranám zneužitím přístupových údajů způsobena.
  4. Kupující /Objednatel je plněn odpovědný za veškeré operace prováděné na jeho uživatelském účtu jeho zaměstnanci, spolupracovníky či jinými osobami, jimž dal Kupující/Objednatel přístupové údaje k uživatelskému účtu.
  5. Autonom Servis je oprávněna zrušit uživatelský účet, a to zejména při porušení těchto Obchodních podmínek, podezření na zneužití uživatelského účtu a v případě, že Kupující/Objednatel svůj uživatelský účet neužívá po dobu delší 1 roku.
  6. Kupující/Objednatel bere na vědomí, že internetový obchod www.autonomservis.cz nebo uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Autonom Servis, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  7. Internetový obchod Autonom Servis na stránkách www.autonomservis.cz představuje katalog běžně dodávaného Zboží a nabízených Služeb. Zboží zobrazené na internetovém obchodu automaticky neznamená, že je Zboží dostupné. Veškerá prezentace Zboží uvedená na internetovém obchodu Autonom Servis je tak pouze informativního charakteru a Autonom Servis není povinna uzavřít smlouvu ohledně tohoto Zboží. Dostupnost Zboží bude ze strany Autonom Servis potvrzena. Termín realizace objednávky služeb bude ze strany Autonom Servis potvrzen.
  8. Kupující/Objednatel činí objednávku prostřednictvím objednávkové formuláře nebo „vložením“ Zboží do elektronického nákupního košíku v prostředí internetového obchodu Autonom Servis. Objednávka musí obsahovat zejména následující informace:
   • identifikaci objednaného Zboží/Služeb a množství
   • způsob úhrady ceny za Zboží/Služeb,
   • místo plnění
   • identifikaci osoby oprávněné jednat jménem Kupujícího/Objednatele,
   • případně další informace vyžadované příslušným formulářem
   • (dále jen „Objednávka“).
  9. Před vlastním odesláním Objednávky má Kupující/Objednatel možnost zkontrolovat veškeré jím zadané údaje, případně je měnit. Kupující/Objednatel odešle Objednávku kliknutím na tlačítko „Objednat“. Veškeré údaje uvedené v Objednávce se považují za správné.
  10. Při provedení Objednávky je Kupující/Objednatel povinen zaškrtnout políčko, že souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a že se s nimi seznámil. Bez tohoto potvrzení nebude možné Objednávku učinit, resp. dokončit. Odesláním Objednávky Kupující/Objednatel stvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil a bez výhrady s nimi souhlasí. Na Obchodní podmínky je Kupující/Objednatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn.
  11. Veškeré Objednávky odeslané prostřednictvím internetového obchodu Autonom Servis jsou závazné a neodvolatelné. Ke smluvnímu závazku však dochází až na základě písemné akceptace/potvrzení Objednávky ze strany Autonom Servis, která bude zaslána Kupujícímu/Objednateli elektronickou poštou na e-mailovou adresu Kupující/Objednatele. Prodávající není povinen Objednávku akceptovat; o této skutečnosti bude Kupující/Objednatel ze strany Autonom Servis informován e-mailem. V případě, že Autonom Servis akceptuje/potvrdí pouze část Zboží uvedené v Objednávce, je smlouva uzavřena pouze k potvrzenému Zboží/Službám. Kupující/Objednatel není oprávněn tuto částečnou akceptaci/potvrzení Objednávky odmítnout.
  12. Autonom Servis dodává Zboží výhradně v souladu s příslušnými platnými právními předpisy upravujícími nakládání s daným druhem Zboží. Kupující/Objednatel je při nakládání se Zbožím povinen chránit zdraví lidí a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, příslušnými upozorněními, návody k obsluze, pokyny označujícími specifickou rizikovost Zboží a dalšími pokyny pro bezpečné zacházení se Zbožím podle zvláštních právních předpisů. Prodej Zboží – chemických látek a směsí v řadě případů podléhá specifických právním předpisům. Kupující/Objednatel je povinen zejména, nikoli však výlučně, u nebezpečných (toxických) chemických látek a směsí apod. postupovat vždy v souladu s platnými právními předpisy, disponovat příslušnými povoleními a odborným personálem vyškoleným pro nakládání s tímto druhem Zbožím.
  13. Autonom Servis nenese jakoukoliv odpovědnost za nesprávnou manipulaci Kupujícího se Zbožím a za nakládání Kupujícího se Zbožím v rozporu s platnými právními předpisy pokyny, výstražnými symboly a upozorněním, návody, příslušnými povoleními či běžným použitím.
  14. Uzavřená smlouva (akceptovaná Objednávka Kupujícího/Objednatele) je Autonom Servisem archivována za účelem jejího úspěšného splnění.
  15. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění Objednávky Kupujícím/Objednatelem jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Kupující/Objednatel používá a tyto náklady si Kupující/Objednatel hradí sám.
 5. CENA
  1. Cena Zboží je uvedena u daného Zboží na internetovém obchodu Autonom Servis. Ceny služeb jsem vypočítávány individuálně a vždy zaslány emailem Objednateli k potvrzení. Ceny jsou průběžně aktualizovány. Uvedená cena Zboží se tak vždy vztahuje ke dni učinění Objednávky.
  2. Cena Zboží je uváděna včetně daně z přidané hodnoty a případných souvisejících poplatků, vyjma nákladů spojených s balným a dodáním Zboží.
  3. Před odesláním Objednávky Kupujícím bude vypočtena celková (konečná) cena za Zboží včetně nákladů spojených s balným a dodáním Zboží a bude oznámena emailem. Cena za Zboží včetně souvisejících poplatků a nákladů spojených s balným a dodáním Zboží dále jen „ cena“.
  4. Kupující je povinen Autonom Servis zaplatit cenu, tedy včetně nákladů spojených s balným a dodáním Zboží ve smluvené výši.
 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Kupující/Objednatel může cenu uhradit:
   • platbou v hotovosti nebo platební kartou při osobním převzetí Zboží přímo ve skladu Autonom Servis,
   • platbou na dobírku v místě předání Zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby (dobírka je zpoplatněna),
   • bezhotovostním bankovním převodem na účet Autonom Servis.
  2. Způsob úhrady bude ujednán na základě telefonické nebo emailové komunikace.
  3. V případě platby na dobírku je cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do tří dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího/Objednatele uhradit cenu splněn okamžikem připsání ceny na účet Autonom Servis.
  4. Autonom Servis si vyhrazuje právo, v případě opakovaného podezření na nekalé jednání Kupujícího/Objednatele (např.: opakované, dlouhodobé odkládání dodání objednaného Zboží), pozastavit Kupujícímu/Objednateli možnost platby na dobírku a požadovat platbu předem.
  5. Autonom Servis si vyhrazuje právo požadovat platbu předem v případě, že cena překročí částku 10.000,- Kč.
  6. Autonom Servis vystaví Kupujícímu/Objednateli ohledně plateb provedených na základě smlouvy/objednávky služeb – daňový doklad – fakturu, a to po uhrazení ceny za Zboží. Daňový doklad – faktura bude zasílána na elektronickou adresu Kupujícího/Objednatele uvedenou v Objednávce.
  7. V případě úhrady ceny na dobírku, přechází vlastnické právo ke Zboží na Kupujícího/Objednatele okamžikem úhrady celé Ceny. V případě platby předem jedním z výše uvedených způsobů přechází vlastnické právo na Kupujícího/Objednatele v okamžiku předání Zboží prvnímu dopravci k přepravě nebo osobním převzetím Zboží Kupujícím/Objednatelem ve skladu Autonom Servis.
 7. DODACÍ PODMÍNKY
  1. Dopravu Objednávky na určenou adresu zajišťuje Autonom Servis prostřednictvím vybraných dopravců, a to na území celé České republiky.
  2. Objednané Zboží si Kupující/Objednatel může vyzvednout osobně, a to ve skladu Autonom Servis na adrese Křejpského 1752, Praha, 149 00 nebo si jej nechat doručit zvoleným dopravcem. Volbu způsobu přepravy a dodání Zboží činí Kupující/Objednatel v rámci Objednávky Zboží, a to z nabídky uvedené na internetovém obchodu Autonom Servis v době odeslání Objednávky. Kupující/Objednatel je povinen zvolit vždy jeden způsob dodání Zboží z uvedené nabídky.
  3. Cena jednotlivých způsobů dodání Zboží je vždy uvedena na internetovém obchodu Autonom Servis v rámci objednávkového formuláře.
  4. Termíny doručení uvedené na internetovém obchodu Autonom Servis a/nebo v potvrzení/akceptaci Objednávky jsou pouze orientační a Autonom Servis neodpovídá za jakoukoliv případnou škodu, ztráty či dodatečné náklady Kupujícího/Objednatele způsobené v případě zpožděného dodání Zboží.
  5. Osobní odběr je možný ve skladu Autonom Servis na adrese Křejpského 1752, Praha, 149 00 , a to v provozní době: Po – Pá: 9.00 – 16.00 avšak po telefonické dohodě. Zboží je Kupujícímu/Objednateli v sídle Autonom Servis rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od potvrzení/akceptace Objednávky ze strany Autonom Servis.
  6. Za dodání Zboží je považován okamžik předání Zboží prvnímu dopravci k přepravě ze strany Autonom Servis. V případě osobního odběru dochází ke splnění závazku Autonom Servis dodat Zboží převzetím Zboží Kupujícím/Objednatelem.
  7. Zboží je zpravidla dodáváno Kupujícímu/Objednateli v co nejkratším termínu s přihlédnutím k aktuální poptávce po Zboží a k vytíženosti přepravců.
  8. Zboží je Kupujícímu/Objednateli dodáváno společně s dodacím listem.
  9. Kupující/Objednatel je povinen si při převzetí Zboží od dopravce zkontrolovat, zda není zásilka poškozena. V případě mechanického poškození obalu Zboží nebo Zboží samotného je Kupující/Objednatel povinen sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, resp. uvede zjištěné nesrovnalosti na dodací list a nechá si tuto skutečnost dopravcem potvrdit. Kupující/Objednatel současně potvrdí dopravci na dodacím listě druh a počet obalových jednotek. Na jakékoliv pozdější uplatňování nároků z vad Zboží v počtu obalových a/nebo poškozených jednotek nebude brán zřetel.
  10. Podepsáním dodacího listu dopravci Kupující/Objednatel souhlasí s převzetím Zboží a stvrzuje, že Zboží dorazilo kompletní a mechanicky nepoškozené.
  11. Nebezpečí škody na věci (Zboží) přechází na Kupujícího/Objednatele v okamžiku předání Zboží prvnímu dopravci k přepravě; v případě osobního převzetí přechází nebezpečí škody na věci (Zboží) na Kupující/Objednatel převzetím Zboží. Škoda na Zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího/Objednatele nemá vliv na povinnost Kupujícího/Objednatele zaplatit cenu, ledaže Autonom Servis způsobil škodu porušením své povinnosti.
 8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva Kupujícího/Objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů, nestanoví-li smlouva nebo tyto Obchodní podmínky jinak. Práva z vadného plnění Kupujícího/Objednatele, kromě případů stanovených těmito Obchodními podmínkami nebo zákonem nevznikají také tehdy, jestliže:
   • Kupující/Objednatel nezajistí v místě dodání Zboží jeho kvalitní uložení,
   • Kupující/Objednatel nesprávně manipuluje se Zbožím při jeho ukládání či zpracování/použití.
  2. Práva z vadného plnění se vztahují na výrobní vady Zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem či mechanickým poškozením.
  3. Práva z vadného plnění se nevztahují na běžné opotřebení Zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním a na Zboží, které má prošlou dobu expirace.
  4. Právo z vadného plnění Kupujícímu/Objednateli nenáleží, pokud Kupující/Objednatel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující/Objednatel vadu sám způsobil.
  5. Vady zřejmé při převzetí Zboží, tedy především vady spočívající v množství dodaného Zboží a rozdílu mezi specifikací Zboží, jak byly sjednány a jak je uvedeno na dodacím listě, je Kupující/Objednatel povinen oznámit (reklamovat) při převzetí Zboží záznamem na dodacím listě, který nechá potvrdit dopravcem, a současně je povinen tuto skutečnost oznámit Autonom Servis do 24 hodin od převzetí Zboží, a to písemnou formou na info@autonomservis.cz včetně kopie dodacího listu. Neučiní-li tak Kupující/Objednatel a použije-li Zboží bez vědomí a písemného souhlasu Autonom Servis, nevznikají Kupujícímu/Objednateli práva z vad. Toto ustanovení se použije přiměřeně i na oznámení ostatních vad. Reklamaci ostatních vad je Kupující/Objednatel povinen uplatnit neprodleně po jejím zjištění prokazatelným způsobem, resp. bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči po přechodu nebezpečí škody na věci zjistit, neučiní-li tak, pozbývá právo na odstoupení od smlouvy.
  6. Kupující/Objednatel má právo uplatnit práva z vadného plnění ve lhůtě 3 měsíců ode dne převzetí Zboží.
  7. Vyskytne-li se na Zboží vada, má se za to, že jedná o nepodstatné porušení smlouvy a Kupujícímu/Objednateli náležejí práva z vadného plnění upravená v ust. §2107 Občanského zákoníku.
  8. Vadou Zboží není hmotnostní odchylka, nepřekročí-li přípustnou odchylku uvedenou na obale zboží.
  9. Autonom Servis neposkytuje záruku ke Zboží.
 9. POSTUP PŘI REKLAMACI (REKLAMAČNÍ ŘÁD)
  1. Reklamaci Zboží uplatňuje Kupující/Objednatel písemnou formou na info@autonomservis.cz Součástí reklamačního protokolu musí být prohlášení Kupujícího/Objednatele, že Zboží je uchováno dle předepsaných skladovacích podmínek.
  2. Zboží s poškozeným obalem, u něhož si Kupující/Objednatel přeje uplatnit práva z vad, musí být vráceno ihned po zjištění vady při převzetí Zboží. Kupující/Objednatel je povinen nechat si při předání tohoto reklamovaného Zboží dopravci od dopravce potvrdit doklad o vrácení Zboží, jenž bude obsahovat jméno, dopis, registrační značku vozidla, a tento doklad podepsat a uvést datum převzetí Zboží.
  3. Reklamované Zboží musí být řádně zabaleno, nesmí dojít k jeho znečištění či porušení originálního obalu, s ohledem k povaze a druhu reklamace.
  4. Zásilky, u nichž není patrné, proč byly Autonom Servis zaslány, budou vráceny odesilateli.
  5. Reklamované zboží musí Kupující/Objednatel zaslat na adresu: Autonom Servis s.r.o., Krkonošská 2001/16, Praha, 120 00.
  6. Kupující/Objednatel sdělí Autonom Servis, jaké právo si zvolil, a to při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující/Objednatel změnit bez souhlasu Autonom Servis; to neplatí, žádal-li Kupující/Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
  7. Převzaté Zboží bude testováno pouze na uvedenou závadu.
  8. Reklamované zboží zaslané Autonom Servis na dobírku, nebude přijaté a bude vrácené zpět odesílateli.
  9. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy byla reklamace uplatněna, pokud se Autonom Servis s Kupujícím/Objednatelem nedohodne jinak.
  10. Autonom Servis vyrozumí Kupujícího/Objednatele o výsledku reklamace e-mailem.
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Autonom Servis v den odeslání elektronické Objednávky Kupujícím/Objednatelem.
  2. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.12.2021
  3. Autonom Servis si vyhrazuje právo změny Obchodních podmínek.